Host Species: Streptomyces xanthochromogenes

Streptomyces xanthochromogenes | 1 strain | 34 phages | 18 sequenced (click for details)

Streptomyces xanthochromogenes NRRL B-5410 (34 phages, 18 sequenced)

Loading phages...