Host Species: Streptomyces xanthochromogenes

Streptomyces xanthochromogenes | 1 strain | 45 phages | 19 sequenced (click for details)

Streptomyces xanthochromogenes NRRL B-5410 (45 phages, 19 sequenced)

Loading phages...